POLITYKA PRYWATNOŚCI MANDALLIN NAHAJOWSCY SP.J.

 

Polityka ochrony danych osobowych MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J., zwana dalej „Polityką Prywtności”, określa rodzaj danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie w związku z naszą działalnością, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa.

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - KONTAKT:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000210738, NIP 879-240-19-82, REGON 87171048300000 (dalej „My”), adres: MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, e-mail: mandallin@mandallin.pl

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podasz podczas dokonywania zakupów i składania zamówień w naszych salonach stacjonarnych lub sklepie internetowym, lub zakładając konto w naszym sklepie internetowym, lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera, lub wysyłając do nas wiadomość, lub prosząc nas o powiadomienie o dostępności produktu lub kontakt lub oddzwonienie do Ciebie.

Przetwarzamy także Twój numer rachunku bankowego, z którego będziesz dokonywał płatności lub na który my dokonamy zwrotów należności.

W związku z wystawieniem faktur VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę Twojej firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP.

Dodatkowo przetwarzamy także Twoje dane behawioralne, tj. dane dotyczące Twoich zachowań, w tym: dokonywanych transakcji, reklamacji, historię Twojej korespondencji i kontaktów (w tym telefonicznych) z nami, w tym marketingowych, Twoich aktywności na: naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (w tym Facebooku i Instagramie), naszych kontach na stronach osób trzecich (takich jak allegro.pl, homebook.pl, olx.pl, mustache.pl).

Są to dane takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także Twoje opinie o zrealizowanych przez nas zamówieniach i naszym Sklepie Internetowym, a także Twoje zamówienia na nasze produkty składane za pośrednictwem podmiotów trzecich (w tym np. portalu Allegro, homebook, olx, mustache).

Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzamy przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

 

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ PRZEZ JAKI OKRES?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

1) podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

2) zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:

a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;

c) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe– przez okres wykonania obowiązków, tj. do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi;

4) realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń;

d) wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

e) w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – do czasu wykonania umowy;

f) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;

g) zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia, w tym monitoring naszych salonów sprzedaży z zachowaniem prywatności i godności – przez okres maksymalnie 30 dni, a w przypadku zaistnienia przypadków naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia - do czasu zakończenia postepowań w tym przedmiocie.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

5) udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania) – do czasu wycofania zgody, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych w związku z jej udzieleniem – w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO).

 

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym.

Twoje dane osobowe mogą być jednak niezbędne do wykonania umowy, w tym dostawy zamówionego towaru, lub realizacji przysługujących Ci uprawnień lub roszczeń (np. z tytułu rękojmi lub odstąpienia od umowy), lub wystawienia faktury, lub załatwienia sprawy na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, lub założenia konta internetowego w naszym sklepie, lub przesłania Ci newsettera, lub udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Możemy prosić Cię także o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić do Ciebie pod numer kontaktowy, lub przesyłać wiadomości na podany adres e-mail, lub dokonać zwrotu należności na rachunek bankowy, lub odbioru reklamowanego towaru.

Pamiętaj jednak, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości:

1) obsługi i wykonania złożonych nam zamówień, lub

2) wystawienia przez nas faktury z tytułu zrealizowanych na Twoją rzecz sprzedaży lub zamówień, lub

3) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji, lub

4) obsługi i załatwienia spraw z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu, lub

5) założenia konta internetowego w naszym sklepie, lub

6) przesłania Ci newsettera, lub

7) w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub mailowo lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy lub odbioru przez nas towaru od Ciebie.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane możemy przekazać następującym odbiorcom:

1) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

a) naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, w tym zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta, w tym realizacji dostaw lub zwrotów, lub prowadzącym nasze salony sprzedaży, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług, a także rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

b) agencjom reklamowym i innym podmiotom prowadzącym lub organizującym, lub pośredniczącym w prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych, w tym kampanii reklamowych;

c) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, lub platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową;

e) agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

f) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, w tym monitoring naszych salonów sprzedaży;

2) innym administratorom będącym:

a) agencjami reklamowymi i podmiotami prowadzącymi lub organizującymi, lub współpracującymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych (w tym kampanii reklamowych), lub przy obsłudze klientów, w tym prowadzeniu sklepów sprzedaży, lub innymi podmiotami pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów lub usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

b) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji;

c) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską;

d) zakładami ubezpieczeń;

e) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

f) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów;

g) podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie.

 

NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej odrębnej zgody, możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych.

Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.

Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację z ofertą specjalną.

Możesz skorzystać z oferty na zasadach określonych w informacji o niej, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych osobowych;

3) prawo usunięcia danych osobowych;

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) PRAWO DO SPRZECIWU wobec:

a) przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;

b) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do innych celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

JAK MOŻESZ REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Swoje ww. prawa możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:

1) mailowo, na adres: mandallin@mandallin.pl ;

2) korespondencyjnie, na adres: Mandallin Nahajowscy S.J., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń;

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:

a) listem poleconym na podany przez Ciebie adres pocztową lub

b) drogą elektroniczna na podany przez Ciebie adres e-mail,

za wyjątkiem przypadków gdy:

(i) przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie - wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;

(ii) zażądasz udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Twoja tożsamość – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

-pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

-odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

 

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego: https://mandallin.pl/ oraz https://doubleubag.pl/

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska). Pliki cookies (cisteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera ub innego urządzenia z którego korzystasz.. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

1) identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,

2) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Ciebie,

3) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,

4) obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,

5) dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,

6) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

1) listownie, na adres: Mandallin Nahajowscy S.J., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń;

2) mailowo, na adres: mandallin@mandallin.pl ;

3) telefonicznie: +48 503 177 233 lub +48 513 160 828

 

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania