REGULAMIN SKLEPU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

MANDALLIN NAHAJOWSCY SP.J.

Niniejszy Regulamin określa:

- zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika w Sklepie internetowym oraz umożliwieniu Klientom składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego na produkty lub usługi oferowane przez Sprzedawcę,

- zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów prezentowanych w Sklepie internetowym oraz usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży,

- ogólne warunki umów zawartych przez Klientów ze Sprzedawcą, zarówno za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak również za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także w sposób tradycyjny.

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, NIP 8792401982, REGON 871710483, wpisana do KRS.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

5) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

7) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8) Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mandallin.pl

9) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

10) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna mebli, artykułów dekoracyjnych i materacy za pośrednictwem sieci Internet.

11) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), a od dn. 25.05.2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz przepisy prawa polskiego wydane w związku z rozpoczęciem jego stosowania i mające na celu jego wdrożenie.

12) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację,

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; 

4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 5 POSTANOWIEŃ KOŃCOWYCH formy składania zamówień na odległość;

5) UMOWA – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak również za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także w sposób tradycyjny;

6) REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;

7) SKLEP STACJONARNY – miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej przez Sprzedawcę.

8) SKLEP – sklep stacjonarny lub Sklep internetowy dostępny pod adresem:http://www.mandallin.pl/.

9) SPRZEDAWCA– firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, NIP 8792401982, REGON 871710483, wpisaną do KRS.

10) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi od Sprzedawcy;

11) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta oferta zawarcia Umowy;

13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;

16) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany przez Sprzedawcę, zarówno za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak również za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także w sposób tradycyjny;

17) OZNACZENIA PRODUKTÓW - w kodzie znajdują się informacje o magazynowym identyfikatorze produktu i wybarwieniu np. NT, PU, OM. Dodatkowe oznaczenia to 2G - informują, że produkt jest niepełnowartościowy, w drugim gatunku. Najczęściej powystawowy z możliwymi śladami użytkowania i eksploatacji tj drobne zarysowania, pęknięcia, wgniecenia.

18) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

19) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu w Sklepie internetowym, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;

20) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego;

21) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, które ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt;

22) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

23) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

24) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

25) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

26) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

27) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

28) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

1)  Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) E-mail

b) Hasło

c) Potwierdź hasło

4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny.

5) W celu utworzenia Konta Użytkownika należy kliknąć w link potwierdzający założenie konta.

6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu internetowego.

IV ZAMÓWIENIA

1) Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mandallin.pl.

2) Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 powyżej, realizowane są w godzinach pracy Sklepu internetowego w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Polski jak również za granicę.

4) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.

5) Informacje o produktach prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

7) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

8) W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

9) „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

10) Aby sfinalizować zamówienie w Sklepie internetowym należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wysyłki produktu i sposobu płatności. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.

11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia w Sklepie internetowym, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep internetowy potwierdzenia złożenia zamówienia.

12) Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

13) Zamówiony produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

14) Wysyłka produktu następuje maksymalnie w ciągu 72 godzin od daty zaksięgowania pełnej należności na konto Sklepu internetowego w przypadku zamówień płatnych przelewem lub od złożenia zamówienia w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, płatność następuje przy odbiorze produktu.

15) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Klienta produktu w Sklepie stacjonarnym.

16) Klient potwierdza, że jest świadomy stylu mebli i cech drewna naturalnego. Potwierdza, że zapoznał się z informacjami na https://mandallin.pl/content/8-o-drewnie

17) Czasowe, udostępniane przez Sklep internetowy kody rabatowe możliwe są do wykorzystania przy zakupach mebli, które nie znajdują się w kategorii wyprzedaż oraz nie są objęte specjalną promocją.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1) Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od produktów i usług (VAT).

2) Sklep internetowy przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) przelewem tradycyjnym– wpłata na rachunek bankowy Sklepu internetowego pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego produktu na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Konto: 91 2030 0045 1110 0000 0101 7840

PEKAO S.A.

Konto: 73 1240 1936 1111 0010 7237 7571

Alior Bank

Konto: 69 2490 0005 0000 4530 9459 4598

b) płatność gotówką – przy odbiorze osobistym

c) płatność za pobraniem – po dostarczeniu przesyłki

d) przelew elektroniczny poprzez PayU lub przelewy24

3) Klient dokonuje zakupu produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

6) Mandallin Nahajowscy S.J. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup produktów i usług:

a) przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty – sprawdź wysokość raty
b) gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie
c) z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł
d) samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa
e) szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia z domu
f) umowę i zakupy dostaniesz do domu

VI REALIZACJA DOSTAWY

1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2) Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem kuriera PEKAES lub DB Schenker.

3) Klient jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

4) W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki, Sprzedawca może żądać pokrycia przez Klienta poniesionej przez Sprzedawcę straty w postaci rzeczywistych kosztów przesyłki zwrotnej oraz ewentualnych kosztów przechowywania awizowanej i niepodjętej przesyłki w magazynie przewoźnika.

5) Klient zobowiązany jest zapewnić możliwość realizacji usługi dostawy z wniesieniem (jeśli wybrano usługę wniesienia), w szczególności odpowiednią przepustowość ciągów komunikacyjnych. W przypadku niezapewnienia warunków realizacji zamówienia z usługą wniesienia Sprzedawca może żądać pokrycia przez Klienta poniesionej przez Sprzedawcę straty w postaci rzeczywistych kosztów przesyłki zwrotnej oraz ewentualnych kosztów przechowywania awizowanej i niepodjętej przesyłki w magazynie przewoźnika.

6) Przesyłki zagraniczne są realizowane zgodnie z cennikiem kuriera DB Schenker lub podmiotych. Klient każdorazowo jest informowany o kosztach wysyłki za granicę i podejmuje decyzję, co do realizacji.

7) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

8) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9) Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.

10) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 8 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

11) Niezwłocznie po otrzymaniu zamówionych mebli, należy je rozpakować z warstwy transportowej stretch, bąble. Przechowywanie naturalnego drewna, skór i innych naturalnych materiałów w hermetycznej, nie oddychającej paczce może prowadzić do pęknięć, pleśni, zawilgocenia, odbarwienia oraz wypaczenia desek. Pamiętaj drewno, skóra i inne naturalne materiały muszą oddychać.

12) W przypadku nie odebrania przesyłki kurierskiej w ciągu tygodnia od dnia nadania firma Mandallin Nahajowscy S.J. naliczy odbiorcy koszt magazynowania(w magazynie spedytora) na podstawie otrzymanego wyliczenia od firmy kurierskiej.

13) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za czas i jakość usługi dostawy, którą realizują firmy zewnętrzne. Czas dostawy od momentu wysyłki zazwyczaj wynosi od 18 - 72 godzin. 

14) Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 503177233 lub 513160828, bądź na adres e-mail: mandallin@mandallin.pl, sklep@mandallin.pl

15) Klient który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 503177233 lub 513160828, bądź na adres e-mail: mandallin@mandallin.pl, sklep@mandallin.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) - zgodnie z postanowieniami punktów 2 – 30 poniżej. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 6 wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8) Kupujący potwierdza, że znane są mu cechy charakterystyczne mebli kolonialnych opisane w "Poradniku o drewnie", które nie stanowią wad.

9) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

10) Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

11) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

12) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

13) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności produktu z Umową.

15) Sprzedawca w każdym wypadku udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jednakże uznanie reklamacji może być uzależnione od uprzedniego odesłania przez Konsumenta reklamowanego towaru na Adres Reklamacyjny wskazany w Regulaminie w celu umożliwienia Sprzedawcy dokładnego zbadania zgłoszonych wad. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca zwróci kupującemu koszty dostarczenia zareklamowanego towaru.

16) Sprzedawca, w przypadku oświadczenia Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

19) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

20) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

21) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

22) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

23) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

24) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31) Adresem reklamacyjnym jest: MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

VIII GWARANCJA

1) Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
2) Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: mandallin@mandallin.pl, sklep@mandallin.plbądź też listownie na adres:

 

MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

 

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Konsumenta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące w wyniku korzystania z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza konieczny w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1) Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Użytkownika.

5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7) Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: reklamacje@mandallin.pl lub pisemnie na adres: MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń . Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8) Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mandallin@mandallin.pl, sklep@mandallin.pl lub pisemnie na adres: MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

9) Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10) Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Użytkownika nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania tej umowy.

12) Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5) Użytkownicy oraz Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 503177233 lub 513 160 828

b) e-mail:mandallin@mandallin.pl, sklep@mandallin.pl

c) pisemnie na adres:MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

7) Pamiętaj, nogi montujemy gdy blat spoczywa na podłodze, po zmontowaniu całości przekręcamy blat o 180° z dokręconymi nogami, nie dotykając nogami podłoża. Dopiero wtedy ustawiamy blat w danym miejscu stawiając stół równo na czterech nogach. Nie jest wskazane ustawianie stołu tak by ciężar spoczywał tylko na jednej lub dwóch nogach, co ma często miejsce jako "przystanek" na odpoczynek podczas ustawiania stołu. Alternatywnie można skorzystać z kozłów stolarskich i przykręcić nogi do stołu od spodu. Wówczas wystarczy zdjąć stół z kozłów, a przekręcenie blatu z nogami staje się zbędne.

8) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

9) Nazwa Sklepu internetowego mandallin.pl, adres pod którym jest dostępny: www.mandallin.ploraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

10) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania